A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради

Проєкт ПОСТАНОВИ Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

Дата: 16.02.2022 14:21
Кількість переглядів: 11

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                    №

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

 

 

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг, що додаються.

2. Обласним державним адміністраціям, обласним військово-цивільним адміністраціям:

протягом двадцяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою сприяти поданню виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, військово-цивільними адміністраціями населених пунктів пропозицій для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг.

 

Прем’єр-міністр України                                                              Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від                   №

 

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

 

1. Ці Порядок та умови (далі – Порядок та умови) визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг (далі - субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у такому значенні:

культурна послуга – дії фізичних та/або юридичних осіб, які провадять культурну діяльність, спрямовані на задоволення культурних, інтелектуальних потреб людини, забезпечення творчого, духовного розвитку особистості, що мають визначену вартість та споживаються в процесі надання (виконання) цих дій;

центр культурних послуг – багатофункціональний заклад культури, що має зручне розташування для відвідування жителями територіальної громади/суміжних територіальних громад, забезпечений кваліфікованими кадрами, має сучасну матеріально-технічну базу та спроможний забезпечувати надання комплексу культурних послуг, консультаційної, інформаційної допомоги, доступ до користування приміщеннями та обладнанням для творчості, неформального навчання та спілкування жителів територіальної громади з урахуванням чисельності, вікового, статевого, національного, соціального, професійного складу населення.

3. Субвенція спрямовується на: нове будівництво центрів культурних послуг

або реконструкцію / реставрацію/ капітальний ремонт існуючих закладів культури, з метою перетворення їх на центри культурних послуг (далі – будівництво центру культурних послуг).

Загальна площа центру культурних послуг не повинна бути меншою за  400 м2. Центр культурних послуг обов’язково повинен:

мати багатофункціональну залу зі сценою або естрадою та місткістю не менше ніж 100 посадкових місць;

забезпечувати населення культурними послугами, зокрема, стосовно доступу до читання та інформації та доступу до можливостей для творчого самовираження.

4. Умовами надання субвенції є:

1) відведення органами місцевого самоврядування земельних ділянок під забудову в установленому законодавством порядку;

2) наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації;

3) співфінансування з місцевих бюджетів та / або залучених на зазначені цілі інших джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж:

25 відсотків загальної вартості проекту будівництва центру культурних послуг для територіальних громад з чисельністю жителів понад 200 тис. осіб;

10 відсотків загальної вартості проекту будівництва центру культурних послуг для територіальних громад з чисельністю жителів до 200 тис. осіб;

5 відсотків загальної вартості проекту будівництва центру культурних послуг для населених пунктів, що мають статус гірських, незалежно від чисельності жителів територіальної громади, до складу якої входить такий населений пункт.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

4) доступність закладу культури для населення, зокрема створення умов щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

5) строки завершення робіт, що розпочаті в поточному бюджетному році, не перевищують:

30 місяців для нового будівництва центрів культурних послуг;

18 місяців для реконструкції/ реставрації/ капітального ремонту існуючих закладів культури, з метою перетворення їх на центри культурних послуг;

6) забезпечення подальшої експлуатації, оснащення та функціонування створених центрів культурних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Пропозиції для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг з матеріалами, визначеними пунктом 6 цих Порядку та умов (далі – пропозиції), приймаються МКІП (у тому числі в електронній формі з використанням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) протягом 20 робочих днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті МКІП відповідного оголошення (далі – оголошення).

Оголошення не пізніше як за п’ять календарних днів до початку прийому пропозицій оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті МКІП.

В оголошенні зазначаються строк приймання пропозицій, електронна адреса, на яку подаються документи, та номер телефону для довідок.

Пропозиції, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

Пропозиції подаються за формою згідно з додатком 1.

6. До пропозицій додаються такі матеріали:

1) копія рішення місцевої ради або військово-цивільної адміністрації населеного пункту про утворення центру культурних послуг та будівництво центру культурних послуг;

2) копія проектної документації для будівництва центру культурних послуг;

3) розрахунки вартості будівництва центру культурних послуг, деталізовані за видами робіт, строками та джерелами фінансування;

4) копія письмового звіту експертної організації за результатами експертизи проектної документації для будівництва центру культурних послуг, у якому підтверджено, у тому числі, врахування вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами;

5) копія погодження органом охорони культурної спадщини науково-проектної документації із реставрації та виданого ним дозволу на проведення робіт щодо реставрації пам’яток культурної спадщини або щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (надається лише у випадку реставрації існуючих закладів культури з метою перетворення їх на центри культурних послуг);

6) рішення місцевої ради або розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації населеного пункту щодо дозволу на надання гарантійних листів, визначених підпунктами 8 та 9 пункту 6 цих Порядку та умов;

7) гарантійний лист місцевої ради або військово-цивільної адміністрації населеного пункту щодо забезпечення співфінансування з місцевого бюджету та / або позабюджетних коштів в обсязі не меншому, ніж визначено підпунктом 3 пункту 4 цих Порядку та умов, та своєчасного використання субвенції у разі її отримання;

8) гарантійний лист щодо належного забезпечення подальшої експлуатації, оснащення та функціонування збудованих центрів культурних послуг або реконструйованих/ реставрованих/відремонтованих існуючих закладів культури з метою перетворення їх на центри культурних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

9) фотоматеріали - стан проекту до початку його реалізації в кількості:

не менше п’яти фотографій з різних ракурсів для зовнішнього виду;

не менше п’яти фотографій з різних ракурсів для окремих внутрішніх приміщень (надаються лише у випадку реконструкції/ реставрації/ капітального ремонту існуючих закладів культури з метою перетворення їх на центри культурних послуг);

10) у разі необхідності, інші матеріали, які обґрунтовують пріоритетність отримання субвенції.

7. Пропозиції та матеріали до них, в яких виявлені технічні помилки, вважаються прийнятими у разі усунення зазначених помилок протягом трьох робочих днів, але не пізніше кінцевої дати подання документів, визначеного в оголошенні про приймання пропозицій та матеріалів до них.

8. Розгляд пропозицій та матеріалів до них здійснюється комісією, яка утворюється МКІП.

До складу комісії включаються представники МКІП, Мінрегіону, Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, які є об’єднанням місцевих рад територіальних громад, Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не більше 10% від складу комісії), члени Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (не більше 20 % від складу комісії).

Загальна кількість членів комісії повинна становити не більше ніж 21 особа.

Персональний склад комісії затверджується наказом МКІП.

Склад комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МКІП.

Головою комісії є заступник Міністра культури та інформаційної політики.

Формою роботи комісії є засідання. Під час надзвичайних обставин, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування членами комісії засідань, засідання комісії може проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів комісії.

Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, інформування членів комісії про дату, час і місце / спосіб проведення засідання, складення та оформлення протоколів засідань комісії, інші заходи, пов’язані з організацією роботи комісії, здійснює секретар комісії, який є працівником МКІП і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МКІП не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами розгляду пропозицій та матеріалів комісія формує перелік одержувачів субвенції до включення в проект акта Кабінету Міністрів України щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг (далі – перелік одержувачів субвенції), який подається на розгляд Міністрові культури та інформаційної політики, та протягом п’яти робочих днів оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті МКІП.

9. У разі надходження недостатньої кількості пропозицій та матеріалів до них для формування переліку одержувачів субвенції комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення додаткового періоду для приймання пропозицій та матеріалів тривалістю не більше 10 робочих днів.

10. Якщо заявлена у пропозиціях та матеріалах до них потреба у коштах перевищує обсяг субвенції, передбаченої законом про Державний бюджет на відповідний рік, пропозиції включаються до переліку одержувачів субвенції з урахуванням пріоритетності, визначеної на основі таких показників:

1) строки завершення робіт;

2) обсяг співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

3) створення центрів культурних послуг у містах з чисельністю жителів від 10 до 50 тис. осіб;

4) кількість функціональних напрямів роботи та типів послуг, які планується надавати в центрі культурних послуг.

Оцінка кожного з показників проводиться кожним з членів комісії індивідуально за відповідною шкалою та з використанням картки оцінки, що наведені в додатку 2.

Картка оцінки подається секретарю комісії та є невід’ємною частиною протоколу.

За результатами обчислення середньої оцінки для кожного набору пропозицій та матеріалів до них з урахуванням сотих десяткового дробу шляхом ділення загальної суми балів на кількість членів комісії, які провели оцінювання, складається рейтинг пропозицій.

За результатами розгляду сформованого рейтингу пропозицій комісія формує перелік одержувачів субвенції, який подається на розгляд Міністрові культури та інформаційної політики.

У переліку одержувачів субвенції зазначаються код бюджету; назва бюджету місцевого самоврядування; назва проекту, що реалізовуватиметься за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг; назва населеного пункту, у якому планується реалізувати проект; обсяг субвенції (тис. грн).

11. Комісія може проводити повторні засідання для розгляду пропозицій щодо внесення змін до переліку одержувачів субвенції та обсягу надання субвенції по затверджених об’єктах у разі виявлення МКІП невідповідності щодо дотримання розпорядниками субвенції умов її надання на підставі проведеного аналізу звітів, визначених пунктом 19 цих Порядку та умов, порушення строків подання або їх відсутність.

За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів вносить Міністрові культури та інформаційної політики пропозиції щодо відповідних змін відносно переліку одержувачів субвенції з урахуванням строків завершення робіт, обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, і дотримання вимог, визначених пунктами 3 - 4 цих Порядку та умов.

12. Внесення змін до переліку одержувачів субвенції та обсягу надання субвенції по об’єктах здійснюється в порядку, визначеному цими Порядком та умовами, та протягом п’яти робочих днів оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті МКІП.

13. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням МКІП, яке формується на основі рішення комісії щодо визначення переліку одержувачів субвенції.

14. Головним розпорядником субвенції є МКІП.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням про такі бюджети згідно із законодавством.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

16. Проектна документація для об’єктів будівництва готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

17. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 р. № 1407.

18. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

19. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 числа МКІП інформацію в довільній формі про фактично здійснені заходи щодо будівництва центрів культурних послуг , звіт про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).

20. Казначейство подає щомісяця до 15 числа МКІП і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

21. МКІП подає до 30 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

22. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_________________________

 

Додаток 1

ПРОПОЗИЦІЇ

для отримання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення центрів культурних послуг

 

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг (далі - проект)

 

Інформація про територіальну громаду / військово-цивільну адміністрацію населеного пункту: область, район, найменування сільської, селищної, міської ради / військово-цивільної адміністрації населеного пункту (далі-заявник)

 

Напрям спрямування субвенції: будівництво нового центру культурних послуг або реконструкція/ реставрація/ капітальний ремонт існуючих закладів культури, з метою перетворення їх на центри культурних послуг (обрати одне з вищезазначених)

 

Загальна чисельність жителів в територіальній громаді станом не пізніше ніж на 1 січня попереднього року, тис. осіб

 

Чи має населений пункт статус гірського (обрати один з варіантів)

               Так           /                  Ні

Загальна вартість робіт для реалізації проекту, тис. грн

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень